Địa chỉ: Xã Xuân Lâm-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3690375